Baş Açık Namaz Kılmanın Hükmü

/, Sual Cevap/Baş Açık Namaz Kılmanın Hükmü

Soru:  Erkeklerin baş açık bir şekilde namaz kılmalarında bir beis var mıdır? Cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler…

Cevap: Hanefi mezhebinde ve sair mezheplerde erkeklerin baş açık bir vaziyette namaz kılmaları mekruhtur. Fakat bu kerahiyet “tekâsül/ tembellik yahut tehavün/ bu işi büyük bir iş saymamak gibi durumlara bağlanmıştır.[1] Aksi halde tezellül, tevazu gibi durumlarda bunun kerahetten kurtulacağı belirtilmektedir. Buna gerekçe olarak baş açık bir vaziyette insanların karşısında dahi bulunmanın uygun olmadığı ve hatta baş açık durmanın kadınlar açısından sadece cariyelere mahsus olduğu gösterilmektedir.

Baş açık bir şekilde dolaşmanın kölelik emarelerinden olduğunu gösteren bir rivayet Hz. Ömer’den nakledilmektedir. Şöyle ki Hz. Ömer başı kapalı olan cariyeleri gördüğünde “Başınızı açın ve hürlere benzemeyin der” ve onları döverdi.[2] Bu şekilde zillet hali olan baş açıklıkla Allah Teâla’ nın huzuruna çıkmak mekruh sayılmıştır. Zira kişinin namazda insanların huzuruna çıkamayacağı iş vs. elbiseleriyle namaz kılmasının mekruh olduğu malum bir konudur.[3]

Konusu gelmişken değinmek gerekirse, Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’ın namaz kılacağı zaman takkesini çıkarıp önüne sütre olarak koyduğu şeklindeki rivayet zayıf olup diğer sahih rivayetlerin yanında amel edilebilecek kabilden değildir.[4]

Netice olarak; baş açık bir vaziyette namaz kılmak zikretmeye gayret gösterdiğimiz gerekçeler sebebiyle mekruhtur.


[1] Bkz. İ. Halebi, Ğunyetü’l-Mütemelli, Şeraitu’s-Salat s. 384

[2] Ebu Bekir er-Razi el-Cessas, Ahkamu’l-Kur’an, 3/371-372 Daru’l-Kitabi’l-Arabi Beyrut 1325

[3] Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, 1/297 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009 B.1

[4] Muhammed Zahid el-Kevserî, Makalat, s. 172 Matbaatu’l-Envar, Kahire, 1372

2018-07-03T11:10:55+00:00

About the Author:

Dirayet Dergisi genel yayın yönetmeni, Müderris.